Vedtægter og klubreglement for Kalundborg Bridgeklub

   Vedtægter
for
Kalundborg Bridgeklub

§ 1. Navn og hjemsted.
Klubbens navn er Kalundborg Bridgeklub, og klubben er hjemmehørende i Kalundborg kommune.
Klubben er stiftet den 14. januar 1947

§ 2. Formål.
Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.

§ 3. Tilhørsforhold
Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Vestsjælland og er som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.
Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpointordning efter de gældende regler.

§ 4. Medlemskab.
Som aktivt medlem kan optages enhver, der af bestyrelsen skønnes at have fornødent kendskab til de almindelige regler for bridge.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler og i øvrigt at leve op til klubbens formålsbestemmelse.

Medlemmernes pligter og rettigheder er beskrevet i Klubregler for Kalundborg Bridgeklub.
Endelig afslag på medlemskab af klubben skal efter anmodning af den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan optage passive medlemmer.
Passive medlemmer har ikke adgang til at deltage i den primære aktivitet.
Passive medlemmer har ikke stemmeret, men er valgbare til bestyrelsen.

Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og er bindende for hele sæsonen.
Bestyrelsen kan tillade udmeldelse – skriftligt med 1 måneds varsel, når omstændighederne taler for det.
For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.

§ 5. Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Er et medlem på trods af påmindelse fortsat i restance, kan medlemmet slettes af medlemslisten uden at dette forelægges generalforsamlingen.

§ 6. Udelukkelse og eksklusion.
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endelig afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.
En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter.

 § 7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted skriftligt ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside med tre ugers varsel.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og det reviderede regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.
Hvert medlem har 1 stemme. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Er et medlem forhindret i at afgive sin egen stemme kan stemmeafgivningen ske ved skriftlig fuldmagt til myndig person, som også er medlem af denne forening. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt.
En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 15 & 16.
§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 • Godkendelse af det reviderede regnskab
 • Godkendelse af budget
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af stemmetællere (3 stk)
 • Valg af formand (lige år)
 • Valg af turneringsleder/e (for ét år)
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (½-delen lige/ ½-delen ulige år)
 •  Valg af suppleanter
 •  Valg af revisorer
 •  Eventuelt

§ 9. Generalforsamlingens ledelse.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jvf. §§ 15 og 16.
Afstemningen sker ved håndsoprækning. Afstemninger skal dog foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det og altid ved personvalg, hvis der er mere end én kandidat til ét valg.
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 § 10. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsen.
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. De for ét år valgte turneringsledere er ligeledes medlemmer af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig selv ud over de specifikke valg der er sket på generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg og turneringskomite) til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der skrives beslutningsreferat fra bestyrelsens møder.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.
Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret.
Bestyrelsen udarbejder klubregler der skal godkendes på generalforsamlingen.

 § 12. Regnskab
Klubbens regnskabsår er 1. april – 31. marts. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet fremlægges for klubbens medlemmer senest en uge inden den ordinære generalforsamling. 

§ 13. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant.Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. 

§ 14. Tegning og hæftelse
Klubben tegnes af formanden/næstformanden. Økonomiske dispositioner i form af lånoptagning, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.

 § 15. Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 § 16. Opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. 
For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.
Eventuel formue herunder fast ejendom og løsøre, skal efter bestyrelsens beslutning tilgå en ”Frivillig/humanitær organisation hjemmehørende i Kalundborg kommune” med henblik på øget aktivitetstilbud.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 31. august 2020.

                                                                                                                                                          

                      Dagny Lundgaard                                                          Martin Høgh-Sørensen

                      Formand                                                                         Dirigent

 


Kalundborg Bridgeklub Klubreglement

1. Klubaktivitet

 • a. Sæsonen går normalt fra 1. september til 30. april. Forud for hver sæson udarbejder bestyrelsen program for den kommende sæson.  I turneringsplanen fastsættes turneringsstart, samt turneringsform og afvikling. Endvidere oplyses om turneringsleder for de respektive turneringer.
 • b. Klubbens normale spilleaftener er mandage og torsdage. Datoer og tidspunkter for de enkelte turneringer fastsættes af bestyrelsen og bekendtgøres i det årlige program jævnfør 1a.
 • c. Kontingent skal være betalt senest den 2. spilleaften den pågældende turnering.
 • d. Medlemmerne vil ved opslag i klublokalerne/klubbens hjemmeside blive underrettet om ændringer i spilletider, tilmeldinger til turneringer etc.
 • e. Klubben er røgfri. Rygning kan alene ske på arealer uden for skolens område, og Kalundborg Kommunes rygepolitik for ansatte er gældende.

  
2. Turneringsbestemmelser

 • a.Turneringerne afvikles i overensstemmelse med Danmarks Bridgeforbunds turneringsregler og efter gældende internationale love for turneringsbridge.
 • b. Systemkort er obligatoriske i A, B og C-rækken. Systemkort skal ligge fremme.
 • c. Kortfordelingerne er maskingivne, og kortene må derfor ikke blandes.
 • d. Indplacering i rækkerne ved turneringsstart sker med udgangspunkt i slutstillingen fra forrige sæson med op- og nedrykninger efter slutplacering. Dog kan ændringer i rækkestørrelse, nye makkeraftaler, indmeldinger eller udtræden af klubben nødvendiggøre afvigelse fra udgangspunkt for at sammensætte en balanceret turnering. Turneringslederne beslutter sådanne korrektioner.
 • e. Medlemmernes tilmelding til turneringerne er bindende, og er gældende for sæsonen. 
 • f. Såfremt der optræder uafklarede spørgsmål, der ikke er nævnt i dette reglement, henvises til den til enhver tid gældende DBF´s turneringslederhåndbog


3. Substitutter 
 

 • a. Et medlem, der er forhindret i at møde på en spilleaften skal selv skaffe substitut.

  Turneringslederen skal underrettes herom inden spillet begynder, og startlisten rettes.
  Viser det sig umuligt at skaffe en substitut, underrettes turneringslederen herom, senest dagen før, og turneringslederen vil medvirke til fremskaffelse af substitut.
  Ved valg af substitut skal man så vidt muligt finde en spiller af samme styrke som den, der substitueres for. Som udgangspunkt for skøn af styrkeforhold, er handicap for såvel enkelt-spillere som par retningsgivende.
  Hvis man planlægger at bruge en substitut eller et substitut-par, som er væsentligt stærkere eller svagere –d,v,s en forskel på 10 handicappoint (hcp) eller mere-  end den/de, der substitueres for, kan scoren justeres, se under punkt b.
  Såfremt en spiller meddeler fravær i længere tid på grund af sygdom eller andet, og der indsættes en fast substitut, registreres denne som fast spiller i de aktuelle sektioner.
  Afbud meddeles ved telefonisk kontakt med turneringslederen eller via bekræftet e-mail/sms. Meddelelser må ikke gives på telefonsvarer.


 • b. Parturnering: Såfremt et par udebliver uden afbud, sonderes der mellem straffri (f.eks. trafikkøer inden for sidste time, pludselig opstået sygdom) og strafbar udeblivelse (f.eks. deltagelse i familiefødselsdag).

  Ved straffri udeblivelse tildeles scoren 50 % til det udeblevne par og 60 % til det fremmødte par

  Ved strafbar udeblivelse tildeles score 30 % til det udeblevne par og 60 % til fremmødte par.

  Dette i henhold til Turneringslederhåndbogen § 216 stk. B og C.
  Såfremt kun én spiller substitueres, kan der ved brug af en væsentlig stærkere spiller (10 hcp eller mere - lavere end den, der substitueres for) maximalt opnås en score på middel +10% af rækkens middelscore. Ved brug af en væsentlig svagere spiller (10 hcp eller mere -højere end den, der substitueres for) kan der, som minimum opnås en score på middel – 10% af rækkens middelscore. Handicap forskellen beregnes ud fra handicap-værdien UMIDDELBART før den aften, man substituerer i. Turneringslederen orienteres inden spillestart.
  Såfremt begge spillere i et par er substitueret, kan der max./min. opnås +/- 10 % af rækkens middelscore – uanset evt. handicap forskelle mellem ordinært par og substitueret par.
  Resultater for de øvrige par i rækken påvirkes ikke af justering grundet substitution.


 • c. Holdturnering: Såfremt et par i holdet udebliver uden afbud, sonderes der mellem straffri og strafbar udeblivelse.

  Ved straffri udeblivelse tildeles holdet med udeblivelse 10KP og ved strafbar udeblivelse tildeles holdet med udeblivelse 0KP.

  Det fremmødte hold får i begge tilfælde 13 KP og det fremmødte holds scorer bliver genberegnet efter turneringens afslutning, jævnfør Turneringslederhåndbogen § 202.C.2.
  Såfremt der kun er en substitut på holdet foretages ingen justering.
  Med 2 substitutter, der spiller med hver sin af holdets ordinære spillere, foretages ingen justering.
  Såfremt det ene par af et hold substitueres med spillere af samme eller lavere

  styrke, foretages der ingen justering. Ved substituering af et helt hold med spillere af samme eller lavere styrke foretages ingen justering, Ved brug af væsentlig stærkere spillere kan der efterfølgende foretages justering i henhold til de almindelige justeringsregler i Turneringslederhåndbogen § 202.C.2.
   

4. Mesterpoint og præmiering

 • a. Tildeling af mesterpoints sker automatisk i Bridgecentralen, og sker på grundlag af den opnåede score inden justering, såfremt justeringen skyldes substituering.
 • b. Ingen spiller/fast substitut er berettiget til præmie, medmindre denne har spillet mindst halvdelen af spilleomgangene i den respektive turnering.
 • c. Hvis to eller flere står lige ved afslutningen af parturnering, er deres indbyrdes kamp afgørende for placeringen. 
  Hvis ovennævnte bestemmelse ikke kan anvendes bruges Turneringslederhåndbogen § 223.
 • d. Hvis 2 hold står lige, er deres indbyrdes kamp afgørende. Hvis denne har været uafgjort, afgøres placeringen af differencen i IMP. 
  Hvis ovennævnte bestemmelse ikke kan anvendes bruges Turneringslederhåndbogen § 221.

5. Spilletid

 • a. Der spilles efter ur i både par- og holdturnering.
 • b. Spilletid for en runde (antal spil x 7 minutter) skal overholdes. Der afgives signal 5 minutter før rundeskift. Hvis meldingerne i sidste spil ikke er påbegyndt ved 5. min. signalet, skal spillet registreres som ”ikke spillet”. Der tastes 0 på Bridgematen, og turneringslederen orienteres, inden aftenens resultater udskrives. Hvis en spiller påviseligt er skyld i forsinkelse, kan turneringslederen give vedkommende spillere en advarsel.
  Ved gentagelse i en parturnering kan turneringslederen tildele justeret score score i ikke spillet spil.
  I holdturnering spilles alle spil, men ved gentagelse af tidsoverskridelse kan turneringslederen efterfølgende foretage justering i kamppoint (KP).
  Turneringslederhåndbogens § 213 tages i anvendelse.
 • c. Når turneringslederen tilkaldes ved en uregelmæssighed, kan der i specielle tilfælde gives ekstra tid til dette bord.
 • d. Turneringslederen skal efter udkald have lejlighed til at afslutte runden/halvlegen på normalt tidsforbrug ved eget bord. Hvis dette ikke er muligt, tildeles både turneringsleder med makker og modstandere 60-60 % af middelscore for dette spil.

6. Etik og adfærd i spillelokalet

 • a. Det forventes, at medlemmerne udviser god etik og etikette før, under og efter spillet. Eksempelvis skal der være ro, så længe spilletiden ikke er udløbet. Indbyrdes tale og oprydning skal foregå under hensyntagen til igangværende spil.
 • b. Det forventes, at klubbens medlemmer vil medvirke til bevarelse af klubbens materiel
 • (kort, mapper, meldingskasser, bridgemate) ved skånsom og omhyggelig behandling.
 • c. Efter afsluttet spil deltager alle medlemmer med oprydning.
 • d. Bestyrelsen fastsætter bestemmelser for anvendelse af systemkort, meldekort og tiden for en spillerunde. Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv. Turneringslederen skal altid tilkaldes.
 • e. Turneringslederens afgørelse kan indankes til appelkomiteen inden for 48 timer efter fremlæggelse af resultater, se Bilag 1. Dette skal ske skriftligt. Appelformular og vejledning kan indhentes ved henvendelse til den ansvarlige turneringsleder.  f. Appelkomiteen er bestående af minimum 5 personer som alle har en turneringslederuddannelse. Appelafgørelser træffes af minimum 3 af disse. Bilag 1.

7. Protesttid

 • a. Alle former for protester eller anmodning om rettelse af fejl, skal ske inden for 48 timer efter fremlæggelse af resultaterne. Hvis man ikke har fået rettet fejl inden resultaterne udskrives og er uenig i resultatet på grund af indtastningsfejl i Bridgematen eller andet, kan det rettes.  Man kontakter en af modspillerne. Er der enighed om, at der er begået en fejl, skal begge parter kontakte turneringslederen med henblik på at få rettet fejlen i Bridgecentralen.

8. Medlemsdeltagelse i Distrikts- og DBF-regi.

 • a. Klubben betaler/yder tilskud til medlemmers deltagelse i turneringer arrangeret af Distrikt Vestsjælland og Danmarks Bridgeforbund.
  Klubben betaler tilmeldingsgebyr for nye hold med nye spillere i Distriktshold – serie 1 + 2 + 3.  
  Klubben betaler tilmeldingsgebyr for Klubholdturneringen.

 

Bilag 1 
   
Kalundborg Bridgeklub Appelkomiteen:
Formål: At sikre retfærdig afvikling af turneringen og hurtigt bringe afgørelse på appel af turneringsledernes afgørelse. 
Opgave: Behandle appeller indgivet skriftligt af spillere, der er uenige i turneringslederens afgørelse 

Række-turneringslederens opgave:
Turneringslederen afgiver ved tilkald sin afgørelse jvf. tolkning af ”DE INTERNATIONALE LOVE for TURNERINGSBRIDGE 2007” Såfremt spillerne ikke er enige i række-turneringslederens afgørelse, konfererer rækketurneringslederen med den ansvarlige turneringsleder for spilleaftenen, og hvis dette ikke er muligt (f.eks. inhabilitet), én af række-turneringslederne.
- Den endelige afgørelse af denne konferering meddeles spillerne.

Appel:
Hvis spillerne ikke er enige i turneringsledernes afgørelse indgives skriftlig appel inden 48 timer til den valgte/ansvarlige turneringsleder. Række-turneringslederen udfylder i samråd med de appellerende den til formålet udarbejdede blanket med kortfordeling, meldeforløb, årsag til tilkald af turneringsleder, turneringsledernes afgørelse og begrundelser for appellen. Blanketten underskrives af NORD og ØST Appel og turneringslederens redegørelse afleveres til den valgte/ansvarlige turneringsleder som sammenkalder appelkomiteen.

Appelkomitéens bemanding:
Bestyrelsen udpeger appelkomitèen ved sæsonstart blandt medlemmer, der opfylder betingelserne. Appelkomitèens medlemmer publiceres på hjemmesiden.  Sammentræde: 3 medlemmer af Appelkomiteen, der ikke har været involveret i den aktuelle sag, træder sammen førstkommende mandag/torsdag aften eller kommunikerer via mails, efter at den ansvarlige turneringsleder har fremsendt den skriftlige appel og turneringslederens redegørelse for forløbet. 

Appelkomiteens afgørelse:
Afgørelsen afgives skriftligt og afleveres til den valgte/ansvarlige turneringsleder der videregiver den til det par, der har appelleret og til turneringslederen samt orienterer modparten om afgørelsen.

Revideret april 2018 og godkendt på generalforsamlingen 23-04-2018.