Medlemsnyt
 

 

05.11.22

                                                                                                                                                                              November 2022

Kalundborg Bridgeklub - NYHEDSBREV

Kære medlem

Så har vi været i gang ca. 2 måneder, og bestyrelsen vil gerne fortælle jer lidt om, hvad der foregår i klubben:

 • Medlemsundersøgelsen forår 2022, herunder arbejdsgrupperne
 • kursushold
 • Nyt mobile pay klubnummer
 • Ændring i bestyrelsen
 • Den kommende juleafslutning
 • Corona-håndtering

Medlemsundersøgelsen forår 2022

Hermed en status over de 6 nedsatte arbejdsgrupper

 • ´Kaffegruppen´ har med stor entusiasme og gåpåmod fået stablet kaffebrygning på benene såvel mandag som torsdag – lige fra sæson-start ??. Det er virkeligt godt gået og noget af det, der var meget efterspurgt i medlemsundersøgelsen. Såvel indkøb og salg indgår nu i klubbens økonomi.
 • ´Bridge ud af huset´ gruppen havde lavet et meget vellykket arrangement her i efteråret til Ulshøj Mølle og Dyrehøj vingård (frokost og bridge), hvor ca. 30 deltog. Gruppen forventer at afholde yderligere et arrangement i foråret 2023. Mere om det senere
 • ´Spil mere bridge gruppen´ har fået etableret platformen Realbridge (online bridge på nettet) i klubben, således at værktøjet er til rådighed for klubben. Der har været afholdt et par prøveturneringer i løbet af sommeren.

 

Bridge ud af huset og spil mere bridgegruppen er i løbet af sommeren smeltet sammen, da grupperne synes, der var en del overlab mellem grupperne. For nærværende fokuserer den samlede gruppe dog på ´Ud af huset´-aktiviteter, hvorfor spil mere bridge-aktiviteten ligger i dvale – ikke på grund af mangel på aktiviteter, men der er pt. ikke medlemmer, der kan bruge den tid på etablering og drift dette måtte medføre.

 • Undervisningsgruppen har stadig sin første aktivitet til gode, men forventer her i efteråret at få noget stablet på benene for medlemmerne af klubben
 • Bridgens dag gruppen planlagde og afviklede med succes den lokale Bridgens dag (DBF-arrangement) i slutningen af august på skolen, hvor der var pænt besøg og de fremmødte selv prøvede at få ´kort i hænderne´. Der var da også interesse for at prøve at lære bridge på vores kursushold, men da det kom til stykket, ville de ikke alligevel på nuværende tidspunkt?. Gruppen er ´nedlagt´ da dagen er afviklet
 • PR-gruppen (gøre klubben synlig/nye medlemmer) har lavet aftale med Ugeavisen i Kalundborg om dels at bringe resultater fra vores spilleaftner ligesom vi har det i Nordvestnyt, dels jævnligt at bringe småartikler i Ugeavisen, der skal omhandle vores klub og dermed gøre klubben synlig – også for IKKE-bridge spillere. Desuden er gruppen ved at undersøge, hvorvidt vi kan gøre klubben synlig på de sociale medier (IKKE erstatning for vores hjemmeside)

DER SKAL LYDE EN STOR TAK TIL ALLE DE MEDLEMMER, DER HAR BIDRAGET MED STOR KREATIVITET OG ENGAGEMENT FOR AT FÅ GRUPPERNE AKTIVERET OG FÅ DEM TIL AT FUNGERE

Øvrige kommentarer og emner fra medlemsundersøgelsen er blevet behandlet i bestyrelsen, og bliver taget med i bestyrelsens fortsatte arbejde for at gøre klubben til et godt sted at være – både spilmæssigt men også socialt – blandt andet vil der sat fokus på korte spots om bridgelovene og -etik. Generelt er der også blevet udtrykt stor tilfredshed med klubben.

Desværre får vi ingen kursushold her i efteråret. Selvom der var god respons såvel ved spil i Kvickly og afholdelse af Bridgens dag har der ikke da det kom til stykket været nogle der vil starte på vores kursushold. Vi prøver at etablere et hold til opstart efter jul (der kommer som minimum ´opslag´ på vores hjemmeside. Så vi vil hermed opfordre alle vores medlemmer – som jo ER de bedste ambassadører for bridgen – om at fortælle vidt og bredt til de, der IKKE spiller om, at vi starter et hold efter jul. Det er afgørende vigtigt, at vi får nye medlemmer for at vi fortsat kan opretholde en størrelse på klubben der kan sikre bridgeafviklingen i så jævnbyrdige rækker som muligt

Klubben har oprettet et Mobile pay nummer – 526900 -, som kan bruges til alle slags indbetalinger til klubben: kontingent, arrangementer, sommerbridge, øl, vand og vin med mere. Hidtil har vi benyttet bestyrelsesmedlemmernes private mobile pay numre, hvilket ikke på sigt er holdbart, da vi blandt andet herved blander privatpersoners konti med klubben.

Der kan selvfølgelig stadig betales med kontanter og overførsler direkte til klubbens bankkonto.

Jørgen Junge har valgt af personlige grunde at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Jørgen vil gerne fortsætte med at være klubbens WB-master. Bestyrelsen har taget Jørgens udmelding til efterretning og er samtidig glade for, at han ønsker at fortsætte som WEB-master.

Bestyrelsen har herefter besluttet pt. IKKE at indkalde en substitut for Jørgen, da bestyrelsen med sin nuværende sammensætning og størrelse kan løfte de opgaver der er i bestyrelsen.

HUSK at der er juleafslutning den 15. december – der kommer opslag og tilmelding i klubben og på hjemmesiden i løbet af november.

KVICKLY er igen i år sponsor for vinpræmier til juleafslutningens bridgeturnering ??

 

CORONA-situationen gør, at der pt. ingen corona-restriktioner er i klubben, og vi forventer heller ikke, at der kommer nogen. Ikke desto mindre ønsker vi stadig at passe så godt som muligt på hinanden, så derfor har vi stadig håndsprit på alle borde, som vi kraftigt opfordrer alle til at benytte ved rundeskift.

Desuden gælder det fortsat, at HVIS man har været smitte med Corona, må man ikke komme i klubben før tidligst 48 timer efter at man er symptomfri.

Vinteren nærmer sig, og det er ´bedre at forebygge end at helbrede´

Fortsat god bridge-sæson

På bestyrelsens vegne

Lars Thymark
 

05.10.22

NYHEDSBREV
Kære medlem
Sommeren går på hæld og starten på bridgesæsonen nærmer sig med hastige skridt. Selvom det har været
sommer og er det endnu, foregår der mange ting i klubben, som vi gerne her vil fortælle jer om.
De seks arbejdsgrupper bestyrelsen nedsatte i forbindelse med årets generalforsamling har for fleres
vedkommende været meget aktive i sommerens løb:
- Kaffegruppen (sørge for kaffe i pauserne) har leveret kaffe til sommerbridge og fortsætter i
sæsonen. Pt mangler der dog kaffebryggere til torsdag, men gruppen arbejder på at løse dette:
Gruppen består af Ingelise Stougaard (koordinator), Arne, Bjørn, Lis P, Jan Mikael og Ole
Colding som bestyrelsesrepræsentant
- Gruppen ´Ud af huset´ har planlagt en tur til Ulstrup Mølle med efterfølgende frokost og lille
bridgeturnering på Dyrhøj vingård den 01. oktober. Mere om det samt tilmelding, når sæsonen
starter. Desuden har gruppen flere arrangementer i støbeskeen. Gruppen består af Bente Øxseth,
Arne Mikkelsen, Martin Schmidt, Annette Jensen, Jytteneia og Jane som bestyrelsesrepræsentant
- Gruppen ´Spil mere bridge´ har fået Kalundborg Bridgeklub oprettet i ´Realbridge´ (online bridge på
internettet) og afprøvet et par turneringsdage i dette regi. Desuden har gruppen snaket om
emnerne ´Café-bridge´, Mere afvekslende turneringer (f.eks. ved klubbens åbne huse), Formiddags
holdbridge og eftermiddagsbridge. Gruppen har dog ikke selv ressourcer til at arbejde videre med
ideerne eller Realbridge. Gruppen har derfor nedlagt sig selv, stillet realbridge til rådighed for
klubben – og derudover kan de øvrige emner indgå i en idébank, såfremt der på et tidspunkt er
andre medlemmer, der har lyst til at arbejde videre med et eller flere af emnerne. Gruppen bestod
af Anette Møller Jensen, Arne Mikkelsen, Martin Schmidt og Jørgen Junge som
bestyrelsesrepræsentant
- Gruppen Bridgens dag planlægger afviklingen den 28. august på Skolen klokken 13-16. Gruppen har
været i kontakt med DBF og fået lavet og tilsendt ´Kalundborg-plakater´ og ´Go-cards´ til dels
ophængning dels udlevering. Derudover har gruppen været i kontakt med pressen (Kalundborg Nyt
og Nordvestnyt vedsrørende omtale og annonce).
Gruppen efterlyser medlemmer der gerne vil hjælpe på dagen, dels med at fortælle om klubben,
dels med at spille ved de opstillede borde. Margit kan kontaktes på telefon 23230325. Gruppen
består bl.a. af Jytteneia, Bjørn Linkamp, Arne L. Hansen, Jane Mollerup, Jan Petersen, Arne
Mikkelsen, Jan M. Petersen og Margit som bestyrelsesrepræsentant
- Gruppen ´Mere undervisning´ forventer opstart efter turneringsstart, da de gerne vil indhente
konkrete forslag fra medlemmerne. Grupens bestyrelsesrepræsentant er Jan Petersen
- Gruppen ´PR- gøre klubben mere synlig i nærområdet´ opstartes efter Bridgens dag, når resultatet
heraf kendes. Gruppen består af Gunna Steffensen, Carl Andersen og Lars Thymark som
bestyrelsesrepræsentant

Skolen på Herredsåsen har henvendt sig til klubben for at få opstartet SKOLEBRIDGE igen for de nye 7-
klasser. Dette starter den 18. august klokken 9-13 med opstart foretaget af Dansk Skolebridge (Morten
Bilde). Herefter fortsættes det de næste tre torsdage fra klokken 09-13. Det bliver igen i år Arne
Mikkelsen og Jan Petersen, der står for undervisningen. Arne og Jan efterlyser medlemmer der gerne
vil hjælpe (understøtte spillene ved de enkelte borde, når børnene spiller) på de enkelte dage. Jan
kan kontaktes på telefon 51520557.
Klubben har igen i år – ved Carl Erik Møllers mellemkomst - fået mulighed for at sætte et bord op i
forhallen i Kvickly lørdag og søndag den 20. og 21. august, hvor vi kan fortælle om klubben og
demonstrere spillet ved et bord. Margit Zume efterlyser medlemmer der gerne vil hjælpe på dagene,
dels med at fortælle om klubben, dels med at spille ved det opstillede bord. Margit kan kontaktes på
telefon 23230325. Mange TAK til såvel Carl Erik Møller som Kvickly for at klubben får denne mulighed
for at gøre os synlige i byen.
Det er planen at vi opstarter et nyt kursushold til efteråret (hvor Jan underviser), blandt andet på
baggrund af de to dage i Kvickly og Bridgens dag. Så ALLE medlemmer opfordres til at udbrede de to
arrangementer vidt og bredt blandt vener og naboer, så vi forhåbentlig får flere nye medlemmer i
klubben.
Sidst men ikke mindst vil vi gerne minde om at det er på høje tid at tilmelde sig sæsonen 2022/2023,
hvis man ikke allerede har gjort det.
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER DEN 22. AUGUST 2022. DET KAN SKE
ENTEN VIA TILMELDINGSBLANKETTEN TIL SOMMERBRIDGE PÅ SKOLEN
ELLER PÅ KLUBBENS HJEMMESIDE.
Såfremt man tilmelder sig efter den 22. august kan man IKKE regne med at ´få plads´ , da
turneringsformer og rækker herefter låses.
Hvis man af den ene eller anden grund ikke skal spille i klubben næste sæson, må man meget gerne
kontakte Margit, så vi ikke ´sidder og venter på tilmelding´. Man må også meget gerne henvende sig til
Margit, såfremt man ønsker at spille som substitut i klubben enten den ene spilledag eller begge
spilledage. Substitut-listen vil blive opdateret indenfor de første 14 dage efter sæsonstart.
På gensyn til en ny spændende sæson 2022/2023 med start den 05. september (mandag) og den 08.
september (torsdag).
På bestyrelsens vegne
Lars Thymark
formand

 

10.08.22

OPLÆG FRA Dansk Bridge forbund Opslag i klubben om makkerskab
Godt makkerskab handler både om personligheder (kemi), bridgestyrke og bridgeambitioner.
Tag en årlig snak med din makker om jeres makkerskab Hermed en opfordring til spillerne om at tale sammen om jeres makkerskab. Det er en naturlig ting indimellem at skifte makker det kan være udviklende for alle. Skal makkerskabet udvikles, for På bølgelængde Bedst e tsættes , pauses eller måske afvikles? r det at finde en makker, man føler sig på bølgelængde med. Her tænkes både personlighedsmæssigt og bridgemæssigt. Det er også en god idé at få drøftet, hvordan vi snakker med hinanden. Hvordan kan vi finde en form, hvor man ikke bare finder fejl hos den a nden? Måske skal vi bruge tid på at drøfte de gode spil, hvor vi ramte skiven. Fortælle makker, når han gør det godt. Målet er, at begge har haft en god bridgeaften, og at vi bliver klogere på hinandens spil og dermed spiller bedre sammen. Er man uafklaret kan sommerens turneringer/Åbne Huse bruges til at prøve nye makkerskaber af.
Måske kan klubben hjælpe evt. nye makkerpar med at prøve at spille sammen en anden spilledag eller spille sammen til nogle online turneringer. I almindelighed kan klubben opfordr e til, at spillerne finder forskellige makkere til at spille f.eks. åbent Hus, online turneringer eller andre alternative turneringer med. Ambitionsniveau Et makkerpar må afklare, hvor stor lysten er til at lære man f.etil at blive dygtigere sammen. Vil ks. aftale efter en turnering at snakke spillene (eller nogle af dem) igennem Snak med din makker før I tilmelder jer til næste sæson hjælpespørgsmål til makkersamtale Fungerer vores nuværende makkerskab til begges tilfredshed? Glæder vi os til en spille aften? Snakker vi konstruktivt og behageligt med hinanden? Har vi samme ambitionsniveau? Kun hygge? Eller o gså udvikling? Skal vi få hjælp til at se på vores systemkort Find en mere erfaren bridgesmåske få et par nye konventioner eller aftaler med? piller i klubben til at drøfte jeres spilleaftaler/systemkort med. Kunne vi deltage i kurser/uddannelser, højskoleophold eller bridgerejser? Skal vi fortsætte som makkere eller prøve med hver en ny makker?

 

10.08.22

Kære medlem   Vi – bestyrelsen – vil gøre tilmelding mm til den kommende sæson på en lidt anden måde end tidligere år.  Vi vil gerne gøre selve turneringsplanlægningen nemmere for vores turneringsledere.  Som det tidligere har været laves der et program med hvad vi tro og kan tænke os at gøre. Dernæst laves op til flere turneringsudkast alt afhængig af antal tilmeldinger.  Det er jo altid et spørgsmål om det muliges kunst, når alle jeres tilmeldinger og ønsker ligger på bordet, med det konkrete antal, og hvordan vi får det til ”at gå op”.  Vi vil yderligere opfordre dig og din makker til at foretage et ”makkergennemsyn; skal vi fortsat være sammen om bridge? ”.  Hvis du og makker er enige om fortsat makkerskab, skal I bare tilmelde jer som normalt til den kommende sæson via til meldingsformularen på hjemmesiden.  Det samme gør sig gældende for jeres holdmakkerskab, er det stadig aktuelt og giver jer glæde ved holdkampene? Eller er det tid til at søge andre græsgange.  Hvis du og makker derimod ikke skal fortsætte makkerskabet, så er det rigtig ”god stil” at melde ud til makker så snart som muligt, og inden sæsonafslutningen vil være godt.  Det samme gør sig gældende når det handler om holdmakkerskaber, så meld ud og tak pænt af for den tid som er gået.  Både du og din makker skal jo gerne videre, og ind i nye ”parforhold”, og jo hurtigere alle parter kommer i gang des bedre resultater er der muligheder for, og igen det samme gør sig gældende for holdmakkere.  Der giver også Turneringsledere m.fl. bedre muligheder for at hjælpe med at finde den rigtige makker, og sommerbridgen giver muligheder for at øve sig og prøve hinanden af.  Vi beder dig og makker/ny makker om at meddele os: - Makkerskab i sæson 22/23 - Holdmakkerskab i 22/23 - El. ønsker du og/eller din makker hjælp til at finde ny makker/holdmakkerskab.  Gå ind på hjemmesiden under ”Sæson 2022-2023” og udfyld tilmeldingen, SENEST D. 20.april 2022 TAK.   Der vil som tidligere år udkomme en detailplanlagt spilleplan for den kommende sæson – når vi kender antal tilmeldte - med oplysninger om hvad vi spiller hvilke dage, formodentlig i løbet af juli/august via hjemmesiden og mail.  Dog kan vi fortælle at sæsonstart vil være mandag den. 5. september og torsdag d. 8. september 2022.  Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

26.08.21

Corona mandag den 23. august i B-rækken
Da vi har et medlem der er testet positiv for Corona og, som spillede sommerbridge mandag d. 23. august i B rækken, har Dagny haft kontakt med de relevante sundhedsmyndigheder, angående betydning for afholdelse af generalforsamling torsdag.

Tilbagemeldingen er at vi kan afholde generalforsamling, hvis alle er færdigvaccineret, eller har en gyldig PCR test.
Der er ikke isolationskrav eller lignende.
Dagny har kontaktet alle spillere fra B-rækken som skal/anbefales testes fredag og igen søndag.

Mvh
Dagny

26.05.21

Kalundborg 2021-05-26

GENERALFORSAMLING

KALUNDBORG BRIDGEKLUB

STED: SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN, TID:26. august 2021. klokken 18.00

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

 

4. Godkendelse af budget 2021/2022

 

5. Fastsættelse af kontingent 2021/2022

 

6. Indkomne forslag

 

7. Valg af stemmetællere (3 stk.)

 

8. Valg af formand. Dagny Lundgaard ønsker at fratræde som formand, og bestyrelsen foreslår Lars Thymark

 

9. Valg af turneringsleder/e (for ét år). Bestyrelsen foreslår Margit Zume og Jan Petersen

 

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Mona Mogensen, Eva Lehmann Hansen og Lars Thymark er på valg. Mona Mogensen og Eva Lehmann Hansen ønsker ikke genvalg og Lars Thymark opstiller som formand. På den baggrund anbefaler bestyrelsen, at Freddy Dybdahl Andersen, Jane Mollerup og Ole Colding-Olsen vælges til bestyrelsen

 

11. Valg af suppleanter. Bestyrelsen foreslår Majbritt Madsen og Betta Vanggaard

 

12. Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår Jørgen Jakobsen og Mona Mogensen

 

13. Eventuelt


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

24.03.21

Kære medlemmer Marts 2021

 

Bestyrelsen har afholdt virtuelt møde den 24. marts 2021

Udfra ”Rammeaftalen for genåbning af Danmark” kan vi konstatere, at vi ikke får mulighed for at spille bridge på Skolen på Herredsåsen i denne sæson, da der tidligst åbnes for indendørs foreningsaktiviteter 

6. maj.

 

Vi har på den baggrund truffet følgende beslutninger:

Generalforsamling:

Generalforsamlingen var planlagt til 22. april 2021 – da vi nu ved at det på grund af restriktionerne ikke er muligt - er datoen flyttet til torsdag den 26 august 2021.

Dagsorden medsendes allerede nu og bilag til punkterne 3, 4, og 5 i form af regnskab, budget og forslag til kontingent fremsendes i god tid før generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne til punkt 6 fremsendes gerne snarest og senest den 9. august.

Som det fremgår af punkt 8, 10, 11 og 12 er der nyvalg til formandsposten, 3 bestyrelsesmedlemmer,

2 suppleanter og 1 revisor. Bestyrelsen har forslag til posterne – se dagsorden til generalforsamlingen.

Hvis der er andre der har lyst til at stille op til de ledige poster, hører vi gerne fra jer senest den 1. maj 2021

 

Sommerbridge:

Sommerbridgen kan tidligst starte 6. maj, men vi afventer flere oplysninger fra Regeringen og DBF vedr. forsamlingsloft og smitteforebyggende tiltag.

Vi udsender invitation til Sommerbridge på mail og på Hjemmesiden, så snart det er muligt

 

BBO-bridge

Jørgen står gerne for endnu en gang BBO-bridge efter påske – invitationen udsendes snarest som mail og på Hjemmesiden

 

Sæson 2021/22

Vi håber meget at forholdene for foreningerne er næsten normale, når vi når frem til september måned og planlægger at starte den nye sæson i begyndelsen af september.

Hvis der også til den tid vil være restriktioner i form af smitteforebyggende tiltag, vil vi naturligvis leve op til det – vi har jo prøvet det før - med succes.

Der bliver udsendt nyt program – på mail – til alle dem vi har mailadresser på og resten med post i løbet af et par måneder.

Tilmeldingsfrist m.v. vil fremgå af programmet.

 

Håber alle har det godt og at vi snart ses igen – måske til Sommerbridge, men ellers til den nye sæson. 

Mange hilsner og god Påske

Bestyrelsen


 
12.02.21

 

 

201220
201217

SÅ VI MÅ SE I ØJNENE AT VI DESVÆRRE IKKE KOMMER TIL AT SPILLE BRIDGE PÅ SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN FØR TIDLIGST

1. MARTS 2021

Hvis vi kan starter 1. marts 2021 vil der være 6 spilleaftener tilbage både mandag og torsdag inden generalforsamlingen.

Turneringslederne vil – så snart vi kender det mulige starttidspunkt, komme med en plan for tuneringsspillet for resten af sæsonen

2020-21.

Men vi kan fortsat spille BBO- bridge:

Jørgen har lovet at stå for flere turneringer, mandag og torsdag i BBO-regi, hvor tilbuddet gælder nuværende og tidligere medlemmerne af klubben og evt. spillere fra andre klubber, der kunne have lyst til at være med.

Jørgen sætter foreløbig nye datoer op for de kommende turneringer og tilmelding sker på hjemmesiden

Mandag: 4/1 – 11/1 – 18/1

Torsdag: 7/1 – 14/1 – 21/1

Når der kommer nye meldinger fra regeringen, hører I fra os igen.

Se i øvrigt bestyrelsens julehilsen - der er sendt ud til medlemmerne - under ”Medlemsnyt”

Mange hilsner

Bestyrelsen

17.12.20

Regeringen har i en pressemeddelelse meddelt, at forsamlingsloftet på 10 personer forlænges foreløbig indtil den 13. december 2020

 

SÅ VI MÅ SE I ØJNENE AT VI DESVÆRRE IKKE KOMMER TIL AT SPILLE BRIDGE PÅ SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN MERE I 2020  - OG VI AFLYSE DERFOR OGSÅ JULEAFSLUTNINGEN.

 

Men vi kan fortsat spille BBO- bridge:

Jørgen har lovet at stå for endnu en turnering over 3 gange, mandag og torsdag i BBO-regi, hvor tilbuddet gælder nuværende og tidligere medlemmerne af klubben og evt. spillere fra andre klubber, der kunne have lyst til at være med.

Jørgen har sat nye datoer op for de kommende turneringer og tilmelding sker på hjemmesiden

Torsdag: 26/11 – 3/12 – 10/12

Mandag: 30/11 – 7/12 – 14/12

Vi giver opstartshjælp til nye BBO-spillere

Vi er en gruppe af lidt erfarne BBO-spillere der gerne er behjælpelige, hvis der er flere der gerne vil være med og har brug for lidt hjælp til at komme i gang – så ring gerne til

Jan Petersen 51520557 -  Dagny Lundgaard 20443880 -  Lars Thymark 61591953 – Jørgen Junge 40508084.

 Når der omkring den 13. december kommer nye meldinger fra regeringen, hører I fra os igen, forhåbentlig med planer for opstart igen i det nye år og med en revideret turneringsplan

 Mange hilsner

Bestyrelsen

 


24, november 2020  Bestyrelsen holdt den 11/11 virtuelt bestyrelsesmøde

Vi har en plan for bridgespilet i den kommende tid uanset hvordan forsamlingsloftet ser ud.


 

Regeringen har meldt ud at Forsamlingsloftet er på 10 personer -

foreløbig indtil den 22. november

 

HVIS FORSAMLINGSLOFTET HÆVES TIL 50 ELLER MERE den 22. NOVEMBER:

Starter vi igen hhv. den 23. og 26. november under de kendte vilkår og kører videre efter den turneringsplan vi er i gang med.

 

HVIS FORSAMLINGSLOFTET IKKE HÆVES TIL 50 ELLER MERE den 22. NOVEMBER:

Kan vi fortsat ikke spille på Skolen på Herredsåsen, men BBO- bridgen fortsætter.

Jørgen har lovet at stå for endnu en turnering over 3 gange mandag og torsdag i BBO-regi, hvor tilbuddet gælder medlemmerne af klubben og evt. spillere fra andre klubber, der kunne have lyst til at være med.

Torsdag: 26/11 – 3/12 – 10/12

Mandag: 30/11 – 7/12 – 14/12

 

Så snart vi kender Regeringens nye udspil vedr. forsamlingsloft m.v. hører I fra os igen.

 

Vi håber alle har det godt og at vi snart kan mødes ved bridgebordet igen

 

Mange hilsner

Bestyrelsen

 

2. oktober 2020

Kære alle

Sidste nyt fra DBF er vedhæftet.

Kravet fra Sundhedsmyndighederne er stadig, at vi i forsamlinger bevæger os i så små grupper som muligt og dermed begrænser smittespredningen og minimerer smitteopsporingen, hvis én testes positivt.

Vi følger planen som blev sendt ud til jer den 26. september:

Salen opdeles i 2 (3 rækker i den ene del af salen, og 2 rækker i den anden del):

 •  3 rækker fra søjlerne mod de store vinduer
 •  2 rækker fra søjlerne mod nord

Disse grupper (hver med mindre end 50 personer) vil blive adskilt af de røde skærme der sættes op FØR aftenen påbegyndes.

Den ene gruppe benytter toiletterne mod øst - den anden toiletterne mod vest (dette vil blive skiltet i lokalet).

De to grupper skal holdes adskilte hele aftenen og vi anbefaler, at man kun har kontakt med spillerne i egen række.

Det nye er at de to grupper skal benytte hver sin indgang:

Spillere til A og B- rækken parkerer på den øverste P-plads og går ind og ud af indgangen til ”vareindlevering” – og følger ”køkkengangen” op til spillelokalet

Spillere til C -   D – og E -rækken går ind og ud  af hovedindgangen.

Ovenstående plan for afvikling af vores Bridgeturneringer i Samlingssalen ( hus 2) på Skolen på  Herredsåsen er GODKENDT af Kalundborg Politis Forebyggelsesbetjent.

Fortsat god weekend

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

26. september 2020

 

Kære alle

Kalundborg Bridgeklub – opfølgning på Sundhedsministeriets pressemøde den 24. september 2020 (CORONA)

Ved pressemødet kom der ikke nye oplysninger/restriktioner frem, der umiddelbart påvirker bridge-spillet (tankesport) i DBF´s klubber. Det vil sige at klubbens indførte retningslinjer stadig opfylder ALLE officielle retningslinjer

Appellen fra Sundhedsmyndighederne går dog på at vi i forsamlinger bevæger os i så små grupper som muligt og dermed begrænser smittespredningen og minimerer smitteopsporingen, hvis en testes positivt.

På grund af den tiltagende smitte i samfundet generelt, vil vi derfor fra mandag indføre følgende tiltag:

 • Max´s bar lukkes (der vil kun blive solgt sodavand og øl)

 

 • Salen opdeles i 2 (3 rækker i den ene del af salen, og 2 rækker i den anden del):
 •                3 rækker fra søjlerne mod de store vinduer
 •                2 rækker fra søjlerne mod nord

Disse grupper (hver med mindre end 50 personer) vil blive adskilt af de røde skærme der sættes op FØR aftenen påbegyndes.

De to grupper skal holdes adskilte i løbet af aftenen og vi anbefaler, at man kun har kontakt med spillerne i egen række.

Den ene gruppe benytter toiletterne mod øst, den anden toiletterne mod vest (dette vil blive skiltet i lokalet).

 

Ved ankomst er det skiltet, HVOR man skal være

Øl og vand salget vil blive opdelt i 2 salgssteder

Ved afslutning af aftenen forlader man spillestedet med GOD afstand til hinanden

 

Til information: ´Onsdagsklubben´, hvor en del af klubbens medlemmer også spiller, har dags dato besluttet at lukke klubben ned til og med efterårsferien. Dette på baggrund af, at der i henhold til pressemødet i går blev præciseret, at der maksimalt må være 50 personer ved private arrangementer.

Da onsdagsklubben spiller i Kalundborg hallernes restauranter, gælder de maksimalt 50 personer – uanset pladsforhold i øvrigt.

 

I Kalundborg bridgeklub spiller vi i et rum, der ikke er omfattet af disse bestemmelser: Vi spiller på en skole, hvor der er gode pladsforhold – både arealmæssigt og højt til loftet.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

PS: HUSK straks at meddele klubben, HVIS du bliver konstateret smittet, og du har spillet i klubben indenfor de sidste 48 timer, regnet fra testtidspunktet

 

22. juni 2020


 

 

26. maj

Kalundborg den 25. maj 2020

 

Kære alle

 

Sådan skriver DBF på deres Hjemmeside den 21. maj 2020

 

Opdateret torsdag d. 21. maj 2020

DBf har afventet den seneste politiske aftale vedtaget sent i går aftes den 20. maj. Den indgåede aftale ændrer dog ikke ved, at indendørs idræts- og foreningsliv fortsat skal afvente fase 3 i genåbningen dvs. 8. juni 2020. DBf håber i løbet af næste uge at kunne orientere klubber og medlemmer nærmere om, hvordan genoptagelse af bridge kan finde sted sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til genåbningens fase 3.

 

 

 Kalundborg Bridgeklub havde bestyrelsesmøde -virtuelt – den 19. maj.

 

Klubbens almindelige aktiviteter er jo pt. ikke den store udfordring, da sæsonen jo ER afsluttet, men vores udfordring ligger i, at vi ikke har mulighed for at arrangere Sommerbridge som vi plejer, og at vi ikke kender fremtiden.

 

Jørgen Junge har travlt - hold- og par turneringer på BBO er en stor succes og vi er mange der har stor glæde af det - der er plads til flere –flere f os der spiller på BBO, kan på tlf. hjælpe jer med opsætningen på BBO -find os på klubbens Hjemmeside under ”Tilmeldinger”.

 

Margit og Jan er godt i gang med programmet for sæson 2020-21, som bliver udsendt som mail, når vi ved mere om åbningen af Danmark m.v. og dermed dato for sæsonstart

 

Vi skal vide mere om de muligheder og vilkår for opstart af bridgesæsonen omkring 1. september - der bliver udsendt fra Regeringen, DBF og Kalundborg Kommune, der i den sidste ende fastlægger retningslinjerne for brug af Skolen på Herredsåsen - før vi kan tage endelig stilling til program, turneringer m.v.

 

 SOMMERBRIDGE 2020?

 

Vi regner med, at vi efter regeringens udmeldinger den 8. juni, ved om det er realistisk, at vi kan nå at spille ”Sommerbridge” på Skolen på Herredsåsen nogle gange – hvor vi naturligvis overholder alle forskrifter med afstand, håndsprit – udluftning m.v. men det hører I mere om.

 

Det vil være vigtigt for bestyrelsen at kende jeres holdning til deltagelse i Sommerbridge, hvis det bliver muligt – jeres svar er ikke tænk som tilmelding, men kun en tilkendelse af, om I synes det vil være ok og sundhedsmæssigt forsvarligt for det enkelte medlem, at deltage.

 

HVIS VI FÅR MULIGHED FOR AT ARRANGERER SOMMERBRIDGE – HAR DU SÅ SELV LYST TIL AT DELTAGE?  

 

Sæt kryds           JA                                     NEJ 

 

Evt. Kommentarer:

 

og send svaret ved at trykke på ”Besvar”

 

  Giv en tilbagemelding – det har vi brug for - senest den på lørdag den 30.maj 

 

 

 Håber alle har det godt – vi længes efter at se jer ved bridgebordet

 

God sommer

 

Pbv. Dagny


 
2. april

CORONAVIRUS

Danmarks Bridgeforbund har den 24. marts 2020 meddelt, at al bridge i forbundets regi aflyses for resten af sæsonen.
Vi aflyser derfor alle bridgeaktiviteter resten af sæsonen, inkl. generalforsamlingen

Se mere under Medlemsnyt.

Brev fra DBF     -       Brev til Klb. medlemmer

 

30. marts

SÅ ER DER GODT NYT TIL DEM MED BRIDGEABSTINENSER

Bridgeturnering på nettet - Opstart mandag 30. marts.
Webmaster Jørgen Junge opstarter en bridgeturnering på nettet den 30. marts.
Det er ikke turneringer eller resultater der indgår i klubbens turneringsprogram,
MEN en spændende mulighed for at spille bridge, selv om vi ikke kan sidde ved bridgebordet.

Så tilmeld dig og din makker (helst makkerpar) hvis I har lyst – det er en betingelse, at man er oprettet som bruger af BBO for at kunne deltage.

Der spilles mandage og torsdage kl. 19-22 i styrkeinddelte rækker ligesom vi plejer at gøre i klubben.
Den eneste forskel er, at vi spiller på nettet i stedet for på Herredsåsen.

Følg med på hjemmesiden, hvor der løbende orienteres om startlister og afvikling af turnering m.m.
Se menuen i venstre kolonne på forsiden: BBO

Bridge Base Online
Næste uge er en øveuge. 
Så har du tid til at oprette dig som bruger i BBO, og få lidt øvelse inden turneringen går rigtigt i gang.

Supernemt at bruge programmet.
Du skal ikke være nervøs. Det er supernemt at bruge programmet, og der er masser af hjælp at hente i vores supportteam, hvis der skulle være noget, der driller.

Tilmelding.
Du kan tilmelde jer som makkerpar på - TILMELDING.

Se i øvrigt menuen Info om BBO på vores hjemmeside i venstre kolonne.

Har du brug for hjælp
Kontakt Jørgen Junge på 4050 8084 el. mail:joergenjunge@gmail.com

Lidt vejledninger om BBO.

Bliv medlem i BBO

http://kalundborgbridge.dk/BBO/blivmedlem.pdf

Melding

http://kalundborgbridge.dk/BBO/melding.pdf

Resultat

http://kalundborgbridge.dk/BBO/resultat.pdf

Vælg venner

http://kalundborgbridge.dk/BBO/venner.pdf

Start et bord

http://kalundborgbridge.dk/BBO/startetbord.pdf

Ugle

http://kalundborgbridge.dk/BBO/ugle.pdf

Historik

http://kalundborgbridge.dk/BBO/historik.pdf

DBF – BBO

http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25015


 
30. marts

Kære alle klubber i distrikt Vestsjælland.

På foranledning af Corona: Se venligst nedenfor ændringer i aktiviteter

Turneringer:

 • Distriktshold – de sidste 2 kampe, Slagelse den 29/3 kl. 9:30 – AFLYST
 • Kvalifikation til DM for Begyndere, Slagelse den 19/4 kl. 9:30 – AFLYST
 • Kvalifikation til distriktets  klubhold finale, Slagelse den 26/4 kl. 9:30 –  UDSAT 

Dertil klubarrangerede turneringer:

 • Spring Cup i Sorø, søndag den 22/3, kl. 9:30  – AFLYST
 • DropIn i Slagelse BC, Palmesøndag den 5/4, kl. 13  – AFLYST
 • Skjold Burne Cup i Slagelse BC, Skærtorsdag den 9/4, kl. 9:30  – AFLYST
 • Ladies’ Evening i Slagelse BC, fredag den 17/4, kl. 18 – AFLYST
 • BroBridge i Korsør, den 30/8, kl. 9:30 VI HÅBER 
30. marts Kære klubformænd

Forretningsudvalget besluttede mandag, at Dansk Bridge kun skal udkomme digitalt i april. Baggrunden er naturligvis, at bridgelivet i klubberne ligesom i resten af samfundet er sat på standby og der derfor må forventes betydelige problemer med at få bladet distribueret videre til medlemmerne. Flere klubber har således frabedt sig at få tilsendt bladet i april af samme grund.
Men bladet er lavet og kan som sædvanlig læses på app’en Dansk Bridge eller via forbundets hjemmeside under ”medlemsinfo” fra 1. april.

Med venlig hilsen

Palle Reimann
Dansk Bridge
15. marts 2020

 Coronavirus

Regeringen har den 23. marts kl. 15 meddelt at man forlænger igangværende restriktioner frem til 13. april 2020.
Det betyder at Bridge på Herredsåsen er aflyst indtil efter Påske.

Følg med her på hjemmesiden for nye informationer

260522 Holdkamp