Appelkomité  2022/ 2023

I hehold til klubreglementet udpeger bestyrelsen ved sæsonstart en appelkomitén blandt klubbens medlemmer, der opfylder betingelserne.

Appelkomitèns medlemmer publiceres på hjemmesiden.

For sæon har bestyrelsen udpeget:

Navn

Telefon

 Arne Mikkkelsen

53 88 44 02

 Bent Daugaard

50 56 56 06

 Dagny Lundgaard

20 44 38 80

 Jan Petersen

30 77 01 78

 Martin Frandsen  22 75 26 93

 Martin Høgh Sørensen

30 75 54 16

 
Appel efter klubreglement

Bilag 1 til klubreglemet for Kalundborg Bridgeklub                           

Kalundborg Bridgeklub Appelkomiteen:

Formål: At sikre retfærdig afvikling af turneringen og hurtigt bringe afgørelse på appel af turneringsledernes afgørelse.
Opgave: Behandle appeller indgivet skriftligt af spillere, der er uenige i turneringslederens afgørelse

Turneringslederens opgave:
- Turneringslederen afgiver ved tilkald sin afgørelse jvf. tolkning af de til enhver tid gældende ”DE INTERNATIONALE LOVE for TURNERINGSBRIDGE”.
- Såfremt spillerne ikke er enige i turneringslederens afgørelse, konfererer turneringslederen med andre regelkyndige på spilleaftenen.
- Den endelige afgørelse af denne konferering meddeles spillerne.
Appel:
Hvis spillerne fortsat ikke er enige i turneringslederens afgørelse, indgives skriftlig appel inden 48 timer til den ansvarlige turneringsleder. Turneringslederen udfylder i samråd med de appellerende den til formålet udarbejdede blanket med kortfordeling, meldeforløb, årsag
til tilkald af turneringsleder, turneringsledernes afgørelse og begrundelser for appellen. Blanketten underskrives af NORD og ØST Appel og turneringslederens redegørelse afleveres til appelkomiteen.
Appelkomitéens bemanding:
Bestyrelsen udpeger appelkomitèen ved sæsonstart blandt medlemmer, der opfylder betingelserne. Appelkomitèens medlemmer  publiceres på hjemmesiden. Sammentræde: 3 medlemmer af Appelkomiteen, der ikke har været involveret i den aktuelle sag, træder
sammen førstkommende mandag/torsdag aften eller kommunikerer via mails, efter at den ansvarlige turneringsleder har fremsendt den skriftlige appel og turneringslederens redegørelse for forløbet.
Appelkomiteens afgørelse:
Afgørelsen afgives skriftligt og afleveres til den valgte/ansvarlige turneringsleder der videregiver den til det par, der har appelleret og til turneringslederen samt orienterer modparten om afgørelsen.

Revideret april 2018 og godkendt på generalforsamlingen 23-04-2018.
Denne version udarbejdet 25. oktober 2022